lunes, 11 de abril de 2016

MODIFICACIONS PREINSCRIPCIONS PROVES PAU

1. Prematrícula
Termini
Els dies 25 i 26 d'abril de 2016
Durant aquest termini, tant es poden fer modificacions com noves prematrícules a les PAU. Si només necessitau presentar documentació nova o documentació actualitzada, l'heu de lliurar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca.
Modificacions: heu de tornar a emplenar el formulari de prematrícula, imprimir-lo per duplicat i lliurar un exemplar signat al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca
Noves prematrícules: heu d'emplenar el formulari seguint les instruccions següents:
Instruccions per presentar la prematrícula:
 • Emplenar el formulari de prematrícula (disponible els dies 25 i 26 d'abril) en funció dels estudis de procedència i de les fases de la PAU a la qual voleu concórrer
 • Revisar que totes les dades siguin correctes
 • Imprimir el full de prematrícula per duplicat
 • Lliurar un exemplar signat al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries d’Eivissa i Formentera o Menorca
 • Presentar la documentació (només en cas de nova prematrícula)
Documentació que s'ha d'adjuntar
 • Una fotocòpia del document d'identitat (Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full)
  • Persones de nacionalitat espanyola: DNI.
  • Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc... Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d'anar acompanyats del passaport o de la carta d'identitat del seu país.
Si escau:
 • Una fotocòpia del títol de família nombrosa actualitzat, per tenir descompte de la taxa de matrícula (Si el document disposa d’informació a la cara posterior, l'anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full).
 • Acreditació de l'exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PAU.
  • Els interessats ho han d'indicar al formulari d'inscripció i han d'adjuntar el document d'exempció que expedeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats .
 • Historial acadèmic o certificat de notes de batxillerat, per als alumnes amb el títol de batxiller d'anys anteriors que no s'hagin presentat cap vegada a la PAU.
 • Una fotocòpia del títol o resguard d'haver-lo sol·licitat, per als alumnes amb el títol de tècnic superior d'anys anteriors. 
 • Una fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard, per als alumnes que s'han presentat a la PAU en altres comunitats autònomes i la volen repetir. En cas que només vulguin fer la fase específica, han d’acreditar la superació de la fase general. A més:
  • Si no s’han iniciat estudis universitaris, han d’aportar el trasllat d’expedient.
  • Si s’han iniciat estudis universitaris, han d’aportar l’expedient acadèmic.
2. Obtenció del rebut de pagament
Termini:
Del dia 23 de maig fins a l'1 de juny de 2016.
Si heu presentat la prematrícula en el termini corresponent, podreu recollir el rebut de pagament en el vostre centre. Un cop tingueu el rebut, l'heu de revisar i comprovar que tot està correcte; en cas que hi detecteu algun error, comunicau-ho al centre. 
El procediment per recollir el rebut l'indicarà el centre.
3. Pagament de la matrícula
Termini
Fins l'1 de juny de 2016, inclòs.
Heu de fer efectiu l'import de la matrícula en una entitat bancària entre les indicades al mateix rebut o al caixer automàtic.
No heu de tornar al centre el rebut de pagament, l'entitat bancària comunicarà directament el pagament a la UIB.
No es considerarà matriculat cap alumne que no hagi fet el pagament.
Preus
 • Fase general: (només per a batxillerat): 69,21 euros
 • Fase específica: 13,85 euros per exercici
Si voleu gaudir del descomptes prevists al decret corresponent, heu de lliurar al vostre centre d'educació secundària, o al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus d’Eivissa i Formentera o Menorca, juntament amb el formulari de prematrícula, còpia de la documentació que us indicam i presentar l’original per acarar-lo.
 • Famílies nombroses
  • Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.
 • Víctimes d’actes terroristes
  • Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar MEl llibre de família.
 • Víctimes de violència de gènere
  • Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.
 • Joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació
  • Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d'afers socials del consell insular del qual depenguin.
4. Més informació
Per a més informació posau-vos en contacte amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.